آموزش و ارزیابی عملکرد

دوره های آموزشی و کارگاههای عملی مدیریت پروژه

رديف

كد درس

پيش نياز

عنوان درس

روز

ساعت

1

PM-C01

مفاهیم پایه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد های (PMBOK )و(ISO21500 )

2

16

2.1

PM-C02

PM-C01

طراحی متدولوژی و شناخت فرایند های مدیریت پروژه

4

32

2.2

PM-C02-1

PM-C01

شناخت فرایند های حوزه دانشی مدیریت محدوده ، منابع ، زمانبندی و هزینه

2

16

2.3

PM-C02-2

PM-C01

شناخت فرایند های حوزه دانشی مدیریت کیفیت ، ریسک ، تامین و تدارک ، ارتباطات ، ذینفعان و یکپارچگی فرایند های مدیریت پروژه

2

16

3

PM-C03

PM-C01

آشنایی با انواع  دفتر مدیریت پروژه (PMO) و رسالت آنها در سازمانهای مختلف

2

16

4

PM-C04

PM-C01

آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه

2

16

5

PM-W01

PM-C01

کارگاه آموزشی تدوین ساختار شکست کار(WBS)

1

8

6

PM-W02

PM-C01

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک

1

8

7

PM-W03

PM-C01

کارگاه آموزشی مدیریت تامین و تدارک پروژه  

1

8

8

PM-W04

PM-C01

کارگاه آموزشی مدیریت هزینه

1

8

9

PM-W05

PM-C02

کارگاه آموزشی تدوین برنامه مدیریت پروژه (PEP : Project Execution Plan)

1

8

10

PM-W06

PM-C01

PM-C04

کارگاه آموزشی نرم افزار MS Project (مقدماتی)

3

24

11

PM-W07

PM-W06

کارگاه آموزشی نرم افزار MS Project (پیشرفته)

2

16

دوره های آموزشی و کارگاه های عملی مدیریت دارایی های فیزیکی

رديف

كد درس

پيش نياز

عنوان دوره

نوع دوره

مدت / ساعت

گواهينامه

1

ZAM01

ندارد

دوره آموزشی مفاهیم مدیریت دارایی فیزیکی

مجازی

8 ساعت

دارد

2

ZAM02

ZAM01

دوره آموزشی حوزه دانش سیستمی مدیریت دارایی های فیزیکی

مجازی

8 ساعت

دارد

3

ZAM03

ZAM01

دوره آموزشی حوزه اقتصاد مدیریت دارایی های فیزیکی

مجازی

8 ساعت

دارد

4

ZAM04

ZAM01

دوره آموزشی حوزه فنی و چرخه عمر دارایی های فیزیکی

مجازی

8 ساعت

دارد

5

ZAM05

ZAM02

کارگاه آموزشی شناسایی و برداشت اطلاعات دارایی های فیزیکی

حضوری

16 ساعت

دارد

6

ZAM06

ZAM02

کارگاه آموزشی هدفگذاری و ارزیابی عملکرد دارایی های فیزیکی

حضوری

16 ساعت

دارد

7

ZAM07

ZAM03

کارگاه آموزشی تحلیل های اقتصادی دارایی های فیزیکی

حضوری

16 ساعت

دارد

8

ZAM08

ZAM04

کارگاه آموزشی تحلیل های عملکرد فنی دارایی های فیزیکی

حضوری

16 ساعت

دارد