مدیریت دارایی های فیزیکی

توسعه و گسترش روزافزون کسب و کارهای اقتصادی به ویژه در پنجاه سال گذشته با روند فزاینده ، ایجاد و ساخت دارایی های فیزیکی همراه بوده است ۰ انباشت دارایی ها از یکسو و تغییرات سریع و گسترده تکنولوژیک از سوی دیگر بسیاری از آنها را در میانه چرخه عمرشان از رده خارج کرده و یا کارکردشان را غیر اقتصادی ساخته است . رکودهای اقتصادی و هزینه های سنگین اداره دارایی ها ، متخصصین را به سمت ایجاد ساز و کاری که از طریق آن بتوان دارایی های فیزیکی را در چرخه عمرشان از هنگام تملک و خرید تا جایگزینی و اسقاط به نحو موثری مدیریت کرد ، ترغیب نمود. این دستور کار در سال ۲۰۱۱ تبدیل به استاندارد PAS55 و پس از آن استاندارد IAM ویرایش ۲۰۱۴ منجر شد.

شرکت مدیریت و مهندسی زیمامهر به پشتوانه تجربه و دانش بین المللی شرکت دریزاندسامر آلمان به عنوان اولین شرکت مشاوره مهندسی و مدیریت در ایران ساز و کار لازم جهت طراحی و استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی بر اساس استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱  و IAM را مهیا ساخته و به مشتریان خود ارائه می کند . این مهم علاوه بر تهیه و تدوین مستندات لازم در سازمان مشتری ، بستر هوش تجاری را جهت پایش و مدیریت سیستم فوق در اختیار کارشناسان و مدیران مرتبط قرار می دهد تا آنان پس از تدوین سند راهبردی مدیریت دارایی های فیزیکی (SAMP)  امکان پایش کارکردهای دارایی های خود را به طور همزمان داشته باشند.

متدولوژی استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی :

3- تهیه مدل اقتصادی

1-3- تهیه شناسنامه اقتصادی دارایی ها

۲-۳- استخراج ارزش روز دارایی ها

۳-۳- استخراج هزینه های عملیاتی ، نگهداری و تعمیر

۴-۳- برآورد هزینه های نوسازی ، برچیدن و اسقاط

۵-۳- تهیه مدل اقتصادی دارایی ها

2- توسعه ساختار

1-2- تدوین ساختار اطلاعات

۲-۲- تدوین ساختار داده ها

۳-۲- تدوین ساختار واحد مدیریت دارایی ها AMO

 

1- بسترسازی

1-1- شناخت

۲-۱- آموزش مفاهیم

۳-۱- تشکیل کمیته های کارشناسی / راهبردی

6- سیستم مدیریت دارایی ها

1-6- به روزآوری مستندات ریسک ، طرحهای اضطراری ، عکس العمل در شرایط خاص و مدیریت ریسک

۲-۶- تدوین سند توسعه پایدار

۳-۶- به روزآوری سیستم مدیریت عملکرد،بهداشت

حرفه ای و تغییرات و پایش سیستم

۴-۶- به روزآوری فرآیندهای ممیزی ، تضمین و بازنگری

۵-۶- به رورآوری رویه های هزینه یابی و ارزیابی دارایی ها

۶-۶- تدوین ساختار مشارکت ذینفعان

5- تهیه و تدوین سند راهبردی مدیریت دارایی ها (SAMP)

1-5-تدوین خط مشی

۲-۵- استخراج و پیشنهاد اهداف و راهکارهای آنها

۳-۵- استخراج و مستندسازی مدل تقاضا

۴-۵- طرح ریزی راهبردی

۵-۵- تهیه طرح راهبردی مدیریت دارایی ها (AMP)

 

 

 

4- تحقق چرخه عمر

1-4- به روزآوری سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات

۲-۴- استخراج نیازمندیهای مهندسی سیستم ها و ترکیب بندی ها و الزامات قانونی

۳-۴- استخراج الزامات عملیاتی و قابلیت اطمینان

۴-۴- شناسایی منابع ، تملک و ساخت دارایی ها

۵-۴- استخراج حالات خرابی،از کارافتادگی،توقف و حوادث

۶-۴- تدوین چگونگی جایگزینی، برچیدن و اسقاط دارایی ها

۷-۴- یکپارچه سازی فرآیندهای چرخه عمر