مدیریت پروژه

دپارتمان مدیریت پروژه شرکت زیمامهر با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه مدیریت پروژه تاسیس شده است که پس از بررسی نیاز سازمان های پروژه محور در جایگاهای مختلف به ویژه جایگاه کارفرمایی و با اتکا به توانمندی نیروی متخصص  مسلط بر ارکان علمی مدیریت پروژه ( استاندارد ، ابزار ، متدولوژی ) خود ، سعی در اتصال حلقه مفقوده مدیریت علمی پروژه در کشور که همانا پیاده سازی عملیاتی و  اثر بخش  متدولوژی های مبتنی بر استاندارد های رایج مدیریت پروژه نظیر  PMBOK و ISO21500  نموده است . مسیری که با طراحی متدولوژی سفارشی سازی شده شروع و با آموزش های کاربردی قوام و نهایتا به طراحی سامانه مدیریت پروژه جهت مشاهده داشبورد های مدیریتی حاوی اطلاعات ، نمودار ، شاخص ها و تجزیه و تحلیل وضعیت پروژه ها به مقصد رسیده و راه حرکت به سوی تعالی را برای مشتریان هموار می سازد.

  • ایجاد قابلیت مدیریت همزمان محدوده زمان و هزینه های پروژه های سازمان.
  • ایجاد قابلیت تشخیص به موقع تغییر و اعمال یکپارچه اثرات آن در کلیه فرآیند های مدیریت پروژه ، بهمراه ایجاد بستر مناسب اطلاعاتی در خصوص حل و فصل موثر دعاوی پروژه .
  • اصلاح ساختار سازمان و پروژه و ایجاد مکانیسم جذب و نگه داشت وارتقا پرسنل .
  • بهینه سازی نحوه برون سپاری پروژه ، بهبود فرایند های تامین و تدارک نیازمندیهای پروژه و انتخاب صحیح نوع قرارداد و مدیریت آن
  • ایجاد قابلیت شناخت ، ارزیابی و الویت بندی فرصت ها و تهدید ها و مدیریت ریسک پروژه ها .

متدولوژی استقرار مدیریت پروژه بر اساس PMBOK و یا استاندارد ISO 21500

3- اختصاصی سازی مستندات پایه

1-3- تلفیق مطالعات و تدوین مستندات پایه سیستم مدیریت پروژه

۲-۳- تشریح مستندات اختصاصی سازی شده و آموزش کاربران

۳-۳- تحویل مستندات و بارگذاری بر روی سامانه مدیریت پروژه

2- توسعه ساختار

1-2- ارزیابی وضع موجود

۲-۲- شناسایی چرخه عمر پروژه ها و ساختار آن ها

۳-۲- شناسایی وضعیت حوزه های دانشی مدیریت پروژه

۴-۲- پیشنهاد ساختار دفتر مدیریت پروژه (PMO)

 

1- بستر سازی

1-1- معرفی متدولوژی اجرای پروژه برای مدیران

۲-۱- برنامه ریزی آموزشی و تدوین دوره ها و کارگاه های آموزشی

۳-۱- تشکیل کمیته کارشناسی / راهبردی

6- ممیزی و اخذ گواهینامه

1-6- ارزیابی خارجی و اخذ گواهینامه

۲-۶- تحویل نهایی سیستم مدیریت پروژه

۳-۶- توصیه های پیشبرد بلوغ سازمانی مدیریت پروژه

 

5- اختصاصی سازی سامانه

1-5- طراحی ساختار اطلاعات بخش های مختلف سامانه

۲-۵- اختصاصی سازی صفحه های سامانه بر اساس نیازهای کارفرما

۳-۵- ارزیابی و صحه گذاری خروجی های سامانه

4- اجرای پروژه پایلوت

1-4- سازماندهی داده ها و جمع آوری اطلاعات پروژه پایلوت

۲-۴- آموزش کاربران سیستم و سامانه

۳-۴- بارگذاری داده ها و اطلاعات پروژه بر روی سامانه مدیریت پروژه