هوش تجاری مهمترین دستاورد امروزه خدمات مهندسی و مدیریت است از این رو ماموریت اصلی زیمامهر، علاوه بر استقرار سیستم های مدیریتی ، طراحی ، توسعه ، نصب ، راه اندازی و ارتقای کارکرد های سامانه هوش تجاری در حوزه های مدیریت پروژه و دارائی های فیزیکی است. همچنین سیستم های نوین اندازه گیری عملکرد آنلاین  کارکنان به عنوان دستاورد دیگری از هوش تجاری توسط زیمامهر ارائه میگردد.

سامانه هاي مديريتي زيمامهر

سامانه ارزیابی عملکرد

سامانه ارزیابی عملکرد

 

این سامانه بر روی بستر اینترنت امکان ثبت و اندازه گیری عملکرد کارکنان را بصورت آنلاین می دهد.
سامانه مدیریت پروژه

سامانه مدیریت پروژه

 

این سامانه بر روی بستر Power BI بر اساس استاندارد ISO21500 طراحی و سفارشی سازی شده است.
سامانه مدیریت دارایی

سامانه مدیریت دارایی

 

این سامانه بر روی بستر Power BI براساس ساختار استاندارد IAM طراحی و سفارشی سازی شده است.

استقرار سیستم مدیریت پروژه

استقرار سیستم مدیریت پروژه بر پایه PM BOK و ISO21500 و راه اندازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) در سازمان مشتری با هدف مدیریت یکپارچه و موثر پروژه ها به کمک پایش همزمان آنها از طریق نمودارهای GANTT و S-CURVE و نیز شاخص های SPI , CPI بر روی سامانه هوش تجاری مشتریان که برای آنان سفارشی سازی شده ، راهبرد ما در ارائه خدمات مدیریت پروژه است .

استقرار سیستم مدیریتی دارایی

استقرار سیستم مدیریتی دارایی های فیزیکی و راه اندازی دفتر مدیریت دارایی های فیزیکی (AMO) در سازمان مشتری با هدف بهینه سازی ارزش آفرینی دارایی ها در سراسر چرخه عمر آنها از مرحله خرید ، ساخت ، نصب ، راه اندازی ، بهره برداری و برچیدن تا اسقاط به کمک پایش همزمان راندمان و عملکرد دارایی ها و نیز اندازه گیری شاخص هایی نظیر CAPEX, OPEX, LCC و قابلیت اطمینان است .

آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان

ارتقای مستمر سطح دانش فنی کارکنان از طریق آموزش تازه های مهندسی و مدیریت ، مهمترین راهبرد مشتریان ما در توسعه نیروی انسانی است. براساس حوزه فعالیت زیمامهر آموزشهای مدیریت دارایی های فیزیکی و مدیریت پروژه در دو قالب آموزشهای آنلاین و کارگاههای آموزشی سازماندهی شده و به مشتریان ارائه می شوند.همچنین سامانه اندازه گیری عملکرد آنلاین کارکنان امکان ارزیابی موثر آنان را در اختیار مدیران سازمان های مربوطه قرار می دهد.

آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان

دستاوردهاي كارفرمايان

طرح راهبردی مديريت دارایی ها

SAMP طرح راهبردی مديريت دارایی ها

 

در این نمایه طرح راهبردی دارایی ها که حاوی اطلاعات استراتژی ، اهداف کلان ، خرد و برنامه عملیاتی سازمان است بارگذاری شده و بطور دوره ای گزارش های مربوط به روزآوری می شوند.
اثربخشی جامع دارایی ها

OAE اثربخشی جامع دارایی ها

 

در این نمایه اثربخشی جامع دارایی ها که عبارت از ترکیب سه عامل عملکرد ، دسترسی و کیفیت است در مقایسه با سنجه های معتبر بارگذاری شده و داده های مربوط به روز آوری می شوند.
ارزش اقتصادی دارایی ها

AEV ارزش اقتصادی دارایی ها

 

در این نمایه میزان ارزش آفرینی اقتصادی دارایی ها بر اساس ارزش روز دارايي ها و ميزان درآمد زايي آنها بارگذاری شده و در مقایسه با سنجه های معتبر مقایسه می گردد.
راهبرد جامع پروژه ها

CPI & SPI راهبرد جامع پروژه ها

 

در این نمایه شاخص عملکرد هزینه ای و زمانی پروژه در سطح Program, Portfolio بارگذاری شده و به روزآوری می شود.
پایش عملیاتی پروژه ها

GANTT پایش عملیاتی پروژه ها

 

در این نمایه قابلیت پایش عملیاتی پروژه ها در سطح Project ,Task از منظر پیشرفت فیزیکی عملکرد در حوزه زمان و هزینه بارگذاری شده و به روزآوری می شود.
پایش روند فیزیکی – هزینه ای پروژ ها

S-CURVE پایش روند فیزیکی – هزینه ای پروژ ها

 

در این نمایه قابلیت روند پیشرفت فیزیکی پروژه به همراه Cash Out, Cash in و مقایسه فاکتورهای پیشرفت با هزینه بارگذاری شده و به روزآوری می شود.

سامانه هاي زير ساخت